Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Hlavným cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť väčšiu kontrolu nad používaním osobných dát tretími stranami. Registráciou spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti ATsys s r.o., na dobu neurčitú (až do času zrušenia súhlasu). Spoločnosť ATsys s r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje budú použité len pre potreby vybavovania objednávok, posielanie newslettrov (prípadne ďalších marketingových materiálov) a tieto neposkytne tretím osobám. Osobné údaje, s ktorými ATsys s r.o. prichádza do styku sú:
    • meno a priezvisko zákazníka
    • adresa zákaznika
    • telefonický kontakt zákazníka
    • mailová adresa zákazníka
  1. ATsys s r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.Technická 7,821 04 Bratislava
  2. ATsys s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
späť
Created by www.atsys.sk Powered by 2017 ATsys s.r.o. / Všetky nami uvádzané ceny sú vrátane DPH - maloobchodné (MOC), Obrázky, popisy a charakteristiky majú iba informatívny charakter /