Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Viac informácií
Prijať všetky cookies Personalizovať
Prijať zvolené cookies

Ďakujeme za návštevu, získajte zľavu 10€ za nákup nad 200€ - zľavový kupón -10€ obdržíte na Váš zadaný e-mail.

close

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: ATsys s.r.o. Hlavná 548, 930 25 Vrakúň, IČO: 45688052, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25994/T, - Lic.: PT 000925,  DIČ: 2023087825, IČDPH: SK2023087825, prevádzka ATsys s.r.o. Svornosti 50, 821 06 Bratislava , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: mail@atsys.sk
telefón (GSM): +421918779255
poštová adresa: ATsys s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra banka
Číslo účtu: 2921844899/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2184 4899
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23
tt@soi.sk

I.Objednávky a dodávky:

Objednávky je možné podať cez E-shop, e-mailom alebo telefonicky. Je našim záujmom vybaviť  Vaše objednávky ihneď. Tovar je možné prevziať aj osobne, nakoľko po preverení je na sklade, alebo posielame prostredníctvom kuriera DPD alebo GLS. K celkovej cene tovaru účtujeme službu „Dopravné a balné“ vo výške primeranej k zvolenému spôsobu prepravy. Dodávaný tovar zostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia všetkých našich pohľadávok vyplývajúcich z realizácie dodávky.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci cez partnerov DPD alebo GLS. Zásielka s tovarom musí obsahovať daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Dodanie v Slovenskej republike kuriérskou službou.

 • kuriérska spoločnosť Vám dovezie tovar priamo na miesto, ktoré si sami určíte (domov, firma a pod)
 • tovar sa rozváža od pondelka do piatku /do 18:00/
 • dovoz tovaru do 24 hodín od expedovania zásielky, najneskôr do 48 hodín od expedovania
 • pokiaľ Vás kuriér nezastihne pri prvom pokuse doručenia tak Vám bude zásielka doručená aj na druhý pokus
 • kuriér pri rozvoze vždy volá vopred na tel. číslo ktoré uvediete pri objednávke
 • na požiadanie Vám pošleme adresu, kde si môžete sledovať zásielku
 • kuriérska služba je určená pre celý rozsah zásielok (malé - veľké)

Ceny:

 • objednávka  do 500,00 €, s DPH - cena zaslania (hmotnosť do 5 kg cena zaslania) - 4,90 € s DPH.
 • objednávka nad 500,00 €, s DPH  (hmotnosť do 15 kg cena zaslania) 9,60 € s DPH.

 Manipulačný poplatok pri osobnom odbere:

 1. pri celkovej hodnote objednávky do 500,00- € s DPH - 1,50 € s DPH.
 2. pri celkovej hodnote objednávky nad 500,00- € s DPH  - zdarma.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou,
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

II. Platba za tovar:

 Podporované spôsoby platby:

a.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné + dobierka.

b.) V hotovosti pri osobnom odbere.

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.


Pre registrovaných zákazníkov:

d.) Prevodný príkaz

Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet IBAN: SK53 1100 0000 0029 2184 4899, prevádzkovateľa vedeného v Tatra Banka, a.s., Ako konštantný symbol uvedie 0008. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

e.) Vkladom na účet

Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa - číslo účtu: IBAN: SK53 1100 0000 0029 2184 4899. Do účelu platby uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

d.) Platba cez platobnú bránu TatraPay a Card Pay, v tomto prípade je účtované len poštovné.

III. Stornovanie objednávky:

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expediciou. Kupujúci môže objednávku stornovať  telefonicky: +421918779255, alebo e-mailom: mail@atsys.sk 

IV. Zodpovednosť za škody na tovare, záruka:

 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína bežať prevzatím veci kupujúcim.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, ak ste spotrebiteľ, podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli včas a riadne splnené informačné povinnosti podľa §3 zák. č.102/2014 Z.z., a to písomne na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zverejnený na stránke, kde vyplníte požadované údaje. S odstúpením treba doručiť tovar s príslušenstvom, dokumentáciou,  dokladom o zaplatení, originálnom obale. Po doručení  tovaru predávajúcemu  Vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a náklady súvisiace s objednaním tovaru. Ak je doručený tovar poškodený alebo opotrebovaný, predávajúci môže žiadať od spotrebiteľa náhradu škody.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený a v tejto lehote aj predmetný tovar doručiť resp. odovzdať predávajúcemu. Deklarovaný stav "nerozbalený a nepoškodený" zhodnotí predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.
Recyklačný poplatok Vám fakturujeme v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy treba oznámiť, bud písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, alebo  telefonicky na telefónnom čísle: +421918779255, alebo e-mailom: mail@atsys.sk. (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnút tu.)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy treba doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení v originálnom obale na adresu: ATsys s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 2% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, almultimediálne dielo alebo počítačový program v ochrannom obale, ktorý ste rozbalili; tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar, ktorý je určený na ďalší predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.: záruka vrátenia peňazí, záruka možnosti vrátenia tovaru, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.

- tovar chránený s výrobnou ochrannou známkou Hikvision, po prerušený ochrannej známky, a pridanie výrobku na účet HikConnect objednávatela, nie je možné vrátiť. (nariadenie GDPR o ochrany osobných údajov)

VI.Záručná doba :

Záruka - 1. 4. 2004 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka, ktorá predlžuje záručnú lehotu u spotrebného tovaru zo šiestich mesiacov na dva roky, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. Záručná doba všetkým osobám, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca.

 Všeobecne:

Objednávku považujeme za záväznú až po našom písomnom potvrdení (list, e-mail). Každá naša dodávka tovaru sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "Podmienky"), pokiaľ nebolo písomne z našej strany stanovené inak. Ak by sa nejaká časť týchto podmienok stala z nejakého dôvodu neplatnou alebo neúčinnou, účinnosť ostatných ustanovení Podmienok, ako i na základe nich uzatvorených zmlúv tým nie je dotknutá. Ak nie je v týchto Podmienkach alebo osobitnej písomnej zmluve potvrdenej z našej strany stanovené inak, vzťahujú sa na naše obchodné vzťahy so zákazníkmi príslušné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Vyhradzujeme si právo bezodkladne zmeniť cenové alebo platobné podmienky u odberateľa v závislosti na kvalitatívnej úrovni našej spolupráce alebo jeho platobnej disciplíne.

VII.Reklamácie:

V zmysle novely Občianského zákonníka č.150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak dohoda neexistuje, má vlastnosi, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu produktu a na základe reklamy ním vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Pri zistení akejkoľvek chyby postupujte nasledovne:
Chybný tovar s dokladom o nákupe a listom, ktorý popisuje zistené závady a miesto kde sa chyba vyskytla.

Spôsob doručenia výrobku pri reklamácii je buď osobne do prevádzky spoločnosti v čase pracovnej doby, alebo zaslaním kuriérskou spoločnosťou na adresu :

ATsys s.r.o.
Ul.Svornosti 50.
821 06 Bratislava
mail@atsys.sk

(najrýchleší spôsob vybavenia - kurierská spoločnosť DPD): objednat si môzete tu: https://www.dpdmojkurier.sk

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, najlepšie v originálnom balení, vrátane manuálov a faktúry.

Pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať, či porucha nie je spôsobená chybným nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú závadu, bude Vám táto odstránená najneskôr do 30 dní od prevzatia zásielky.Ak sa jedná o chybu, ktorá sa nedá odstrániť, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda vrátenie peňazí), alebo na zníženie ceny.Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, alebo nesprávnym použitím alebo nesprávnym ošetrovaním, spätné poštovné a manipulačný poplatok hradí kupujúci. (formulár na reklamačný protokol si môžete stiahnút tu.)

Neoprávnená reklamácia:

Reklamácia bude posúdená ako neoprávnená v prípade, že vada vznikla:

 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním i obsluhou alebo použitím,
 • ak s výrobkom nedoručíte podrobný popis poruchy a popis podmienok, pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať poplatok za diagnostiku výrobku,
 • ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku,
 • ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje nevhodné aplikovanie (príp. ďalšie zariadenie, ktoré je vo vzťahu s reklamovaným výrobkom), je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku,
 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady zákazníka – užívateľa zaslaný späť dobierkou.
 • poškodením tovaru prírodnými živlami,
 • poškodením tovaru používaním, ktoré je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na použitie,
 • zákazník – užívateľ, nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku
 • Vyrozumenie o vybavení reklamácie – opravy

  O ukončení reklamácie, opravy, bude zákazník – užívateľ, vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude zákazník – užívateľ, informovaný o cene za opravu. Ak zákazník – užívateľ nekomunikuje alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka – užívateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku.

  Poskytovanie informácií o stave reklamácie – opravy

  Zákazník – užívateľ sa môže telefonicky, alebo e-mailom kedykoľvek informovať o stave vybavovania svojej reklamácie

  Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie – opravy

  Po vyrozumení o vyriešení reklamácie – oprave výrobku, sa výrobok prevezme osobne na prevádzke spoločnosti, kde v prípade osobného dodania podával reklamáciu.

 • v prípade doručenia výrobku  kuriérom bude opravený výrobok zaslaný zákazníkovi prepravnou spoločnosťou DPD.

       Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

 • v prípade nevyzdvihnutia výrobku do 15 dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1€/deň,
 • v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 3 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou ATsys s.r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

       Záverečné informácie

 • každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní,
 • ak bola vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku,
 • spoločnosť ATsys s.r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia,
 • v prípade nesúhlasu s mimozáručnou opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku,
 • lehota vybavenia pozáručnej opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na diagnostiku,
 • v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom.

      Náhrada škody

 • Spoločnosť ATsys s.r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných spoločnosťou ATsys s.r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, stratou dát, kapitálové a úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov,
 • spoločnosť ATsys s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie,
 • čas pracovnej doby ATsys s.r.o. je uvedený na stránke 
 • reklamácie zasielané na náklady (na dobierku) spoločnosti ATsys s.r.o. nebudú prevzaté.

       Mimozáručná oprava zariadenia

       Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy. Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená  telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na pozáručnú opravu výrobkov sa vzťahuje 6 mesačná záručná    doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy :

 • doručením kuriérskou službou na dobierku,
 • vystavením zálohovej faktúry (po úhrade bude zariadenie zaslané kuriérskou službou),
 • hotovosťou.

    Platnosť

    Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.10.2010

VIII.Ochrana osobných údajov GDPR:

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Hlavným cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť väčšiu kontrolu nad používaním osobných dát tretími stranami. Registráciou spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti ATsys s r.o., na dobu neurčitú (až do času zrušenia súhlasu). Spoločnosť ATsys s r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje budú použité len pre potreby vybavovania objednávok, posielanie newslettrov (prípadne ďalších marketingových materiálov) a tieto neposkytne tretím osobám. Osobné údaje, s ktorými ATsys s r.o. prichádza do styku sú:

 • meno a priezvisko zákazníka
 • adresa zákaznika
 • telefonický kontakt zákazníka
 • mailová adresa zákazníka
ATsys s r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.Technická 7,821 04 Bratislava ATsys s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.
Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

Záverečné ustanovenia:

Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení ako zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Obchodné podmienky platia od 1.10.2010.

Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Sledujte nás na Facebooku

Aktuality
Aktuality na webe
01. 02. 2024

STAŇTE SA ČLENOM VIP PROGRAMU Členom programu sa môžete stať po minimalne troch objednávkach. Zľavy na všetky kategórie na webe a predajni. Vstup do programu vás nič nestojí, stačí sa zaregistrovať a po nákupoch Vás odmeníme.


Akciové B2B ceny
01. 02. 2024

Akciové B2B ceny, výhodný cenník pre inštalačnú firmu zabezpečovacich systémov. Atraktívne zľavy a akcie Vám aktivujeme hneď po prihlásení do firemného účtu ako inštalačná firma. Využite svoju firemnú registráciu a nakupujte lacnejšie .


Viac aktualít